Dernek Tüzüğü

Teranostik Nükleer Onkoloji Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı “Teranostik Nükleer Onkoloji Derneği”dir. Derneğin İngilizce ismi “Theranostic Nuclear Oncology Association” olup, merkezi Ankara’dır. Şube açılmayacaktır.

Derneğin Amacı

Madde 2- Teranostik Nükleer Onkoloji Derneği, multidisipliner ekip yaklaşımı ile kanser hastaları için hedeflenmiş, kişiye yönelik görüntüleme, tanı ve tedavi alanındaki son gelişmeleri takip ederek optimal kalite standartlarını oluşturmak, disiplinler arasında işbirliği ve dayanışma sağlamak, kanser alanında çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara bilimsel destek vermek için kurulmuştur. Derneğin siyasi ve dini bir amacı yoktur.

Derneğin Çalışma Konu ve Biçimleri

Madde 3- Dernek, amacının gerçekleştirilmesi için:

 1. Multidisipliner bir yaklaşımla uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası sürekli tıp eğitimi (STE) kapsamında eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 2. Multidisipliner ekip yaklaşımı ile nükleer onkoloji ve teranostik alana yönelik güncel gelişmeleri aktarmak, ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konsensus toplantıları, konferans, kongre gibi eğitim çalışmaları ve ilginç olgu sunumları düzenlemek,
 3. Üyelerinin bilimsel akademik ve günlük çalışmaları için gerekli olan, doküman ve kılavuzları oluşturmak, derneğin bilimsel çalışmalarını duyurmak amacı ile gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarmak, bu çalışmalara ve hastalara yararlı olabilecek günlük pratiğe yönelik konulara yer verecek, sanal erişim/internet sitesi oluşturmak ve güncellemek
 4. Multidisipliner, klinik çalışmaların planlanması, bu tarz proje önerilerine bilimsel ve olanaklar ölçüsünde maddi katkı sağlanması,. gerektiğinde üyelere burs ve vb. destek sağlanması,
 5. Nükleer onkoloji ve teranostik alana yönelik değişik disiplinlere mensup kişilerin katkılarından yararlanarak gerek görülen öncelikli konularda teranostik, multimodalite görüntüleme ve tedavinin pratik uygulamalarını irdeleyecek, iyi tıbbi uygulama ve etik ilkeler doğrultusunda kılavuzlar oluşturabilecek karma eşgüdüm veya çalışma komiteleri kurmak,
 6. İlgili dallarda hasta sağlığına yönelik özgün uygulamaların tanıtılması, kamuoyunda farkındalık yaratabilecek çalışmalar yapılması, sosyal sorumluluk projelerinin planlanması ya da bu projelere destek sağlanması,
 7. Dernek amaçlarına uygun yönetsel, bilimsel, mesleki ve sosyo-kültürel çalışmaları yapababilmek amacıyla mali kaynak ve bağış temin etme, gerektiğinde eleman istihdam etme, gerek görülmesi durumunda taşınmaz mal satın alma, satma, kiralama ya da kiraya verme,
 8. Yurtiçi ve yurtdışı konu ile ilgili resmi kurumlar, dernekler ve tüzel kişilerle ilişki kurmak, ortak projeler geliştirme,
 9. Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında gerek görülmesi durumunda derneğe bağlı iktisadi işletme kurma,

faaliyetlerinde bulunur.

Üyelik işlemleri

Madde 4 - Fiil ehliyeti sahibi ve Dernekler Mevzuatına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu/üyesi olmasına engel hali bulunmayan kişiler aşağıda belirtilen türlerden biriyle derneğe üye olabilirler:

a) Asli Üyelik: Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen ilgili dallardan lisanslı tıp doktorları, bu dallarla ilgili eğitim almakta alan uzmanlık öğrencileri derneğe asli üye olabilirler. Asli üyeler yıllık üyelik aidatı ödemekle yükümlüdürler. Asli üyeler derneğin genel merkezin yönetim, denetim, bilimsel ve etik kurullarına seçilme ve genel kurulda oy kullanma hakkına sahiptirler. Yurt dışında geçici süreyle bulunan Türk vatandaşları da asli üye olabilirler.

 1. b) Fahri Üyelik: Asli üyelik şartlarını taşıyan ancak çalışmalarını yurtdışında sürdüren yabancı uyruklu bilim adamları, teranostik onkolojiyi ilgilendiren alanlarda araştırmalar yapan ve Ar-Ge inovasyon faaliyetlerinde bulunan, bu konularda faaliyet gösteren, derneğe önemli ayni, nakdi veya hizmet bağışında bulunmuş kişiler , Derneğin faaliyetleriyle ilişkisi bulunan kamu ya da özel sektör kuruluşları seçecekleri bir temsilci ile fahri üye olabilirler. Yurt dışında geçici süreyle bulunan Türk vatandaşları asli üye olabilecekleri gibi fahri üye olabilirler.

Kanser tanısı almış hastaların bakımı, tedavisi ile ilgilenen onkoloji hemşireleri, tedavi planlamasına katkıda bulunan, kullanılan cihazların kalibrasyonu veya kalite kontrolünü yapan fizikçiler, sağlık teknisyenleri ve radyofarmasistler, biyologlar ve tıp öğrenciler derneğe bu türde üye olabilirler.

Fahri üyeler, genel kurula katılma ve söz hakkına sahiptirler; ancak oy kullanamaz, dernek kurullarına seçilemezler; yönetim kurulu kararıyla çalışmalarından yararlanmak üzere komisyon ve komitelere seçilebilirler. Fahri üyeler, derneğin her türlü bilimsel faaliyetine katılabilir ve asli üyelerle eşit olarak yararlanabilirler; aidat ödemezler ama bağış yapabilirler.

Üyeliğin Sonlanması

Madde 5- Her üye dilediği zaman Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunarak üyelikten ayrılabilir. Derneğin amaçlarına, dernek organlarının kararlarına ya da etik kurallara aykırı davranan üyeler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılabilirler. Iki yıl üst üste yıllık aidatını ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılır. Dernekler Kanununa göre üye olma sıfatını kaybeden üyeler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılırlar. Üyelikten ayrılma ya da çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş aidat borçlarını sona erdirmez.

Derneğin Organları

Madde 6- 1. Genel Kurul

 1. Yönetim Kurulu
 2. Denetleme Kurulu

Genel Kurul

Madde 7- Asli üyelerden oluşan Genel Kurul 3 yılda bir Kasım ayında olağan şekilde toplanır. Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya asli üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Genel kurul toplantısı düzenlemek ve üyelere çağrı yapmak Yönetim kurulunun görevidir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 8- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri aşağıdaki hususları kapsar.

 1. Dernek yönetim ve denetleme organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünde değişiklik yapılması
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi
 4. Dernek için taşınmaz mal satın alınması veya mevcut taşınmazların satışı, derneğe bağlı iktisadi işletme kurma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 5. Derneğin uluslararası faaliyette bulunan federasyon ve kuruluşlara katılması veya ayrılması.
 6. Derneğin fesih edilmesi.

Genel Kurul Çağrı usulü

Madde 9- Yönetim kurulu genel kurula katılabilecek üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının nerede ne zaman yapılacağı da bu duyuruda belirtilir. Iki toplantı arasındaki zaman süreci 7 günden az 60 günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri, Yeter sayısı ve Toplantı Usulü

Madde 10- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da yönetim kurulunun karar alması üzerine daha çok katılımın sağlanabileceği bilimsel toplantılar sırasında yapılabilir.

Genel Kurul, asli üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda sayı aranmaz ancak ikinci toplantıya katılım sayısı yönetim ve denetim kurullarının asli üye sayısının iki katından az sayıda olamaz.

Üyeler, yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek üye listesi kimlik kontrolü yapılarak üyeler tarafından kendi isimlerinin karşısına imza koymak suretiyle toplantıya katılırlar. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreter seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalandıktan sonra yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve en geç yedi gün içinde yeni seçilen yönetim kuruluna teslim etmekle yükümlüdür.

Genel Kurulda Oy Kullanma ve Karar Alma Usulü

Madde 11- Genel Kurulda, Yönetim Kurulu seçimine ilişkin ilk olarak, çarşaf liste ya da blok liste ile aday belirleme usulü oylanır. Genel kurulda aksine karar alınmamışsa açık oylama yapılır. Açık oylamada divan başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Gizli oylama yapılması durumunda mühürlü oy pusulaları kullanılarak oylama yapılır ve oy dökümü ve sayımı divan heyeti tarafından yapılır. Genel kurul kararları toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır ancak derneğin feshi kararı için toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğuyla karar alınması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri

Madde 12- Üç yıl için seçilecek Yönetim Kurulunda 7 asil ve 7 yedek üye yer alır. Yedek yönetim kurulu üyeleri, asiller için yapılan seçimden sonra oy sıralaması dikkate alınarak belirlenir. Oylarda eşitlik olması durumunda, sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında ikinci bir oylama turu yapılır. Eşitlik bozulmaz ise bu kez kura ile belirlenir. Olağan genel kurul yapılmadan önce herhangi bir nedenle asli üyele sayısında azalma olursa yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman üye seçimini yapar. Başkanlık en fazla iki dönem yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeliği için süre kısıtlaması yoktur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

6-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

7- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

8-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

9-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

10-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 1. Yönetim kurulu iki ayda bir toplanır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetki dağılımı:

a) Başkan:

Başkan Derneğin yetkili temsilcisidir. Dernek adına konuşma ve yazışma yapmak konusunda yetkilidir.

Toplantıları idare eder. Bütün danışma ve yardımcı kurullara başkanlık eder.

iii. Toplantılarda genel sekreterle ve/veya oturum sekreteriyle tutanakları imzalar.

 1. b) Başkan Yardımcısı: Başkanın bulunmadığı durumlarda başkanın görevlerini vekaleten yürütür.
 2. c) Genel Sekreter :
 3. Derneğin üye kayıt, karar ve gelen-giden evrak defterlerini, dosyalarını düzenli şekilde tutar ve başkan ile birlikte bütün yazışmaları yapar.
 4. Yardımcı ve Danışma Kurullarının katılarak gerektiğinde yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verir.

iii. Üyelerin aidat vs. yükümlülüklerini saymanla birlikte takip eder ve gerekirse üyeleri yazılı olarak uyarır.

 1. d) Sayman :
 2. Derneğin gelir-gider ve demirbaş defterini tutar.
 3. Tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir.

iii. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur.

 1. Ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar.
 2. Toplanan paraları Yönetim Kurulunca belirlenen bankalara yatırır.

Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri

Madde 13- Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

 1. a) Denetleme kurulu tarafından en az yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir
 2. b) Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler.
 3. c) Bu konuda rapor hazırlayarak Genel Kurula sunar. Düzenlenen raporun bir örneği Yönetim Kurulu’na verilir.
 4. d) Yönetim Kurulu’na bir ay önceden haber vermek suretiyle derneği dilediği zaman denetleyebilir.

Danışma Kurulu

Madde 14- Yönetim kurulunca seçilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yardımcı olur. Gerektiğinde bilim kurulu, etik kurul, araştırma ve toplantı organizasyon komiteleri gibi Yönetim kurulu tarafından oluşturulabilecek organlarda görev alabilir ve danışmanlık yapabilir. Gerekli durumlarda Yönetim kurulu bu kurula yeni üyeler davet edebilir. Danışma kurulu üyeliği için sayı ve görev süresi kısıtlaması yoktur.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 15- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. Aidatlar: Üyelik giriş aidatı alınmayacaktır.

Yıllık üyelik aidatı 50 Tl olup bu miktar genel kurul kararı ile arttırılabilir. Aidat üyelik tarihinden soraki ilk 6 ay içersinde ödenmediği taktirde %50 zamlı olarak tehsil edilir.

 1. Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen kongre, kurs, konferans ve sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 2. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 3. 5253 sayılı dernekler kanununun 21. Maddesi uyarınca mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak kaydı ile yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak ayni ve nakdi yardımlar.
 4. Bağışlar ve artım gelirleri.
 5. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla derneğe bağlı olarak kurulan iktisadi işletmeden elde edilen gelirler ve diğer gelirler.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 16- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç hasıl olması halinde yönetim kurulu kararı ile kredili mal veya hizmet alımı ve nakit borçlanma yapabilir. Ancak toplam borçlanma tutarı derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek miktarlarda olamaz.

Defter ve Kayıtlar

Madde 17- Dernek Genel Merkezinde noterden veya Dernekler İl Müdürlüğü'nden tasdikli aşağıda belirtilen defterler tutulur.

 1. Yönetim Kurulu karar defteri.
 2. Üye kayıt defteri
 3. Evrak kayıt defteri
 4. İşletme hesabı defteri

Tüzük Değişikliği

Madde 18- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Tasfiyesi

Madde 19- Derneğin feshine karar verilebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin üçte ikisinin Genel kurulda hazır bulunması gerekir. Çoğunluk sağlanamaması halinde üyeler Dernekler Yönetmeliğinin 14. Maddesine gore ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olmamak şartıyla katılım olması halinde fesih kararı görüşülebilir. Fesih kararının üçte iki çoğunlukla alınması zorunludur. Fesih kararı beş gün içerisinde yönetim kurulu tarafından en büyük mülki amirliğe yazılı olarak bildirilir. Derneğin kapatılması için dava açılmış ise, bu dava alınan fesih kararı davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki yükümlülüklere engel olmaz.

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Teranostik Nükleer Onkoloji Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeeri sırasında borçlu olunduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Derneğin Denetimi

Madde 20.Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yıl geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, hertürlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Tamamlayıcı Hükümler

Madde 21- Tüzükte yer almayan hükümler için Dernekler mevzuatı uygulanır.

Kurucu Üyeler ve Geçici Yönetim Kurulu

Madde 22 - Derneğin kurucu üyeleri ve geçici yönetim kurulu aşağıda belirtilmiştir.

KURUCU ÜYELER:

Geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

ADI SOYADI

 

GÖREVİ

MELTEM ÇAĞLAR TUNCALI

 

BAŞKAN

MUSTAFA ÜNLÜ

 

BAŞKAN YARDIMCISI

HALE BAŞAK ÇAĞLAR

 

SAYMAN

NİL MANDEL

 

ÜYE

MEHMET ONUR DEMİRKOL

 

ÜYE

Geçici Madde:

Yapılacak ilk genel kurula kadar, işbu tüzüğün 22. maddesinde belirtilen Geçici Yönetim Kurulu görevlidir.

Işbu tüzük 22 madde ve 1 geçici maddeden ibarettir.

KURUCU ADI - SOYADI

 

MELTEM ÇAĞLAR TUNCALI

 

MUSTAFA ÜNLÜ

 

HALE BAŞAK ÇAĞLAR

 

NİL MANDEL

 

MEHMET ONUR DEMİRKOL

 

MUSTAFA CENGİZ

 

MUSTAFA ERMAN